Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot Cursussen van Iuris Legal.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Iuris Legal: Iuris Legal B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86892665, dat onder de handelsnaam Iuris Legal opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt.

Cursus(sen): een opleiding, cursus of training van Iuris Legal die fysiek op locatie, via een elektronisch communicatienetwerk (online), in de vorm van een webinar of on-demand, wordt gegeven, tenzij anders vermeld. 

Cursist: de natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om een Cursus te volgen.  

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Iuris Legal en Cursist met betrekking tot Cursussen in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Iuris Legal en Cursist inzake een Cursus. 

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cursist binden Iuris Legal niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Op iedere tot stand gekomen Overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst 

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door een inschrijving voor een Cursus of plaatsing van een opdracht bij Iuris Legal.

2.2 De inschrijving of opdracht geschiedt schriftelijk (per post, e-mail of website) of mondeling (telefonisch). Cursist aanvaardt met zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. 

2.3 De inschrijving of opdracht zal door Iuris Legal schriftelijk worden bevestigd en Iuris Legal behoudt zich het recht voor om een inschrijving of opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.  

3. Cursusprijzen

3.1 Cursist is de cursusprijs verschuldigd dat op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst is afgesproken. Het verschuldigde bedrag is exclusief BTW en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder administratiekosten.

3.2 Het verschuldigde bedrag blijft bij het gedeeltelijk volgen van een Cursus bij Iuris Legal gelijk. 

4. Betaling 

4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst factureert Iuris Legal aan Cursist.

4.2 Betaling door Cursist dient te geschieden op de door Iuris Legal aangewezen bankrekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Iuris Legal toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen (na factuurdatum). 

4.3 Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan door Cursist, is Cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien Cursist na een herinnering de factuur nog steeds niet voldoet, ontvangt Cursist een aanmaning waarbij € 30 administratiekosten in rekening zullen worden gebracht.

4.4 In de gevallen dat Cursist het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan aan Iuris Legal, is Iuris Legal gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op Cursist te verhalen.

4.5 Cursist is bij het niet tijdig voldoen van de betaling naast de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke (en eventuele gerechtelijke) kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Iuris Legal om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

5. Deelname Cursus

5.1 Voor het volgen van een Cursus is het gebruik van een account op de website van Iuris Legal vereist. Cursist is verplicht de eigen naam op te geven bij het aanmaken van het account. Het is Cursist niet toegestaan om het account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te stellen. Cursist zal de inloggegevens inclusief het wachtwoord van het account geheimhouden. Indien Cursist de indruk heeft dat iemand onbevoegd anders van het account gebruik maakt, zal Cursist dat onmiddellijk melden aan Iuris Legal.

5.2 Cursist zal zelf tijdig zorgdragen voor de goede werking van eigen apparatuur en programmatuur alsmede een goed werkende internetverbinding om een (digitale) Cursus te kunnen volgen. 

5.3 Iuris Legal kan in geen geval worden aangesproken op een gebrekkige verbinding en andere tekortkomingen bij het volgen van een (digitale) Cursus en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het voorgaande.

5.4 Cursussen die on-demand worden aangeboden zijn gedurende 4 weken na inschrijving beschikbaar voor gebruik in het account van Cursist op de website van Iuris Legal. Na deze termijn verloopt toegang tot de Cursus. Cursist heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien Cursist binnen deze termijn geen gebruik maakt van de Cursus.  

5.5 Iuris Legal is zonder opgave van reden gerechtigd Cursussen die in hybride vorm worden aangeboden om te zetten naar volledig digitaal onderwijs, in welk geval de Cursist niet gerechtigd is om kosteloos te annuleren. Iuris Legal is in geen geval jegens de Cursist gehouden tot enige schadevergoeding.

5.6 Hybride cursussen en online cursussen kunnen worden opgenomen voor marketingdoeleinden en/of voor trainingsdoeleinden. Op de opnames zijn alleen docenten zichtbaar. De opnames kunnen na afloop van de cursus on demand beschikbaar gesteld worden aan cursisten.

6. Bewijs van deelname/certificaat

6.1 Indien Cursist kwalificeert voor het ontvangen van opleidingspunten en aan alle door Iuris Legal gestelde vereisten heeft voldaan, zal Iuris Legal een bewijs van deelname of certificaat aan Cursist uitreiken, inclusief een bewijs van de behaalde opleidingspunten. Cursist zal hiertoe op de daarvoor door Iuris Legal voorgeschreven wijze bewijzen dat hij of zij de Cursus volledig heeft gevolgd, en aan het eind van een (digitale) Cursus bovendien nog een korte toets met goed gevolg afleggen.

6.2 Iuris Legal behoudt zich het recht voor om geen bewijs van deelname of certificaat en/of opleidingspunten aan Cursist toe te kennen indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan een Cursus.

7. Annuleringen

Annulering door Iuris Legal

7.1 Iuris Legal kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een Cursus annuleren of deze samenvoegen, zonder jegens de Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

7.2 Een Cursus kan door Iuris Legal ook worden geannuleerd of samengevoegd in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie. In het geval van annuleren zal Iuris Legal de betaalde cursusprijs aan Cursist terugbetalen, zonder jegens Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

7.3 Iuris Legal is gerechtigd zonder opgave van reden een Cursus te verzetten of te annuleren, in welk geval Cursist het recht heeft kosteloos te annuleren. Iuris Legal is in deze gevallen jegens Cursist niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.4 Iuris Legal behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma, docent of de locatie aan te brengen. Iuris Legal zal Cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Annulering door Cursist

7.5 Cursist is bevoegd zijn inschrijving schriftelijk tot drie weken voor aanvang van de Cursus te annuleren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de Cursus zal Iuris Legal hiervoor € 50 administratiekosten in rekening brengen. Indien de betaling al is voldaan wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door Iuris Legal geretourneerd binnen 14 dagen. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de Cursus is Cursist het volledige bedrag van de Cursus verschuldigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.

7.6 Ingeval van een on-demand Cursus is Cursist bevoegd zijn inschrijving schriftelijk tot 5 werkdagen voor het verlopen van de vierwekentermijn te annuleren. Bij annulering tot 5 werkdagen zal Iuris Legal hiervoor € 50 administratiekosten in rekening brengen. Het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten zal door Iuris Legal geretourneerd worden binnen 14 dagen. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus is Cursist het volledige bedrag van de Cursus verschuldigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het betaalde cursusgeld. Het recht om te annuleren vervalt bij het starten van de on-demand Cursus.

7.7 Indien blijkt dat Cursist niet in staat is de Cursus bij te wonen, kan Cursist in plaats van annuleren er ook voor kiezen dezelfde Cursus op een later moment te volgen voor zover mogelijk en met instemming van Iuris Legal. Indien Cursist ook aan de nieuw geplande Cursus niet kan of wil deelnemen, is Cursist de volledige cursusprijs verschuldigd. 

Indien blijkt dat Cursist niet in staat is de Cursus bij te wonen kan Cursist tevens een vervangende cursist van hetzelfde kantoor of organisatie aan de Cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de Cursus. Cursist dient dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Cursus te melden. De mogelijkheid van vervanging kan door Iuris Legal worden uitgesloten en is bovendien niet van toepassing op on-demand cursussen.

7.8 In het geval dat een Cursist of diens vervanger niet bij de Cursus aanwezig is geweest zal Iuris Legal het eventueel tijdens de Cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de Cursist of diens vervanger digitaal ter beschikking stellen. 

7.9 Cursist heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien Cursist verhinderd is aan een Cursus deel te nemen. Iuris Legal geeft geen korting op de prijs van een Cursus indien een Cursist een Cursus slechts gedeeltelijk volgt.

7.10 Voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing ingeval van een in-house cursus. 

8. Overmacht 

8.1 In het geval van overmacht, waaronder (werk)stakingen, ziekte en/of ongeval van personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, is Iuris Legal geen vergoeding verschuldigd voor mogelijk geleden schade aan de wederpartij en/of Cursist, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met programmatuur en diensten van Iuris Legal, een Cursus, het bij een Cursus gehanteerde cursusmateriaal en daarmee verband houdende know-how, berusten bij Iuris Legal en haar licentieverleners.

9.2 Het is Cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld cursusproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Iuris Legal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

9.3 Het is Cursist niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Iuris Legal en overige aanduidingen van de herkomst van het cursusmateriaal van een Cursus te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.

9.4 Het is Cursist niet toegestaan om op basis van de door Iuris Legal verzorgde Cursus, ontwikkelde leerplannen en/ of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iuris Legal.

9.5 Iuris Legal verleent de Cursist een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-licentieerbaar en een persoonlijk recht op gebruik van zijn account op ww.iamlegal.nl en de daarbij beschikbaar gestelde faciliteiten voor het volgen van een Cursus. 

10. Privacy

10.1 Iuris Legal verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd overeenkomstig met de eisen die de wet hieraan stelt. Op de verwerking van persoonsgegevens door Iuris Legal in het kader van haar dienstverlening is de Privacy Policy van Iuris Legal van toepassing, die te vinden is op de website van Iuris Legal.

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Iuris Legal betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken (in de ruimste zin des woords), is Iuris Legal slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door Iuris Legal. De hoogte van deze schade is maximaal de door Cursist/wederpartij in de afgelopen 3 maanden betaalde prijs.

11.2 Iuris Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Cursist/wederpartij, waaronder – maar niet uitsluitend beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, aanspraken van derden en schade door bedrijfsstagnatie. 

11.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van Iuris Legal heeft Cursist niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

11.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient Cursist Iuris Legal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

11.5 De beperking van aansprakelijkheid voor directe schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Iuris Legal. 

12. Toepasselijk recht 

12.1 Op de Overeenkomst tussen Iuris Legal en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

13. Overige bepalingen

13.1 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.

13.2 Iuris Legal is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Cursist gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Iuris Legal uit haar verplichtingen jegens Cursist zal zijn ontslagen. Cursist is verplicht op eerste verzoek van Iuris Legal alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

13.3 Rechten van Cursist uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Iuris Legal.

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling