Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten met iuris legal (KvK-nummer: 84996773).

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij binden iuris legal niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

2. Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van iuris legal, inschrijving bij of opdracht aan iuris legal of opdracht door iuris legal.

3. Bedragen 

3.1 De wederpartij is het bedrag verschuldigd die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst is afgesproken.

3.2 Het verschuldigde bedrag blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus of opleiding bij iuris legal gelijk.

3.3 Het verschuldigde bedrag is exclusief BTW en 2% kantoorkosten.

4. Betaling 

4.1 Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door iuris legal een factuur verzonden naar de wederpartij.

4.2 De betaling dient te geschieden binnen de genoemde betalingstermijn in de factuur.

4.3 Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan door de wederpartij, is de wederpartij ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

4.4 De wederpartij is bij het niet tijdig voldoen van de betaling naast de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van iuris legal om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

4.5 In de gevallen dat de wederpartij het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan aan iuris legal, is iuris legal gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de wederpartij te verhalen.

5. Overmacht 

In het geval van overmacht is iuris legal geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de wederpartij en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

6. Auteursrechten 

6.1 Het is wederpartij of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van iuris legal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

6.2 Het is wederpartij of cursist niet toegestaan om op basis van de door iuris legal verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/ of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iuris legal.

7. Privacy

7.1 iuris legal gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van wederpartijen en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Wederpartijen en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

7.2 Wederpartijen en cursisten komen ten aanzien van de door hen van iuris legal ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

8. Aansprakelijkheid 

8.1 iuris legal betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is iuris legal slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door de wederpartij betaalde prijs.

8.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is iuris legal niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

8.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van iuris legal heeft de wederpartij niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

8.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de wederpartij iuris legal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

9. Annuleringen 

9.1 iuris legal kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus of opleiding annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

9.2 Binnen 3 weken voor aanvang kan iuris legal nog een cursus of opleiding annuleren of samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

9.3 De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 8 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) zijn geen annuleringskosten verschuldigd. In dat geval is hij of zij wel administratiekosten ad € 50,00 exclusief BTW verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door iuris legal geretourneerd. Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) zijn 50% annuleringskosten (de helft van het cursusgeld) verschuldigd. In dat geval wordt het cursusgeld onder inhouding van de annuleringskosten door iuris legal geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) zijn 100% annuleringskosten (het volledige cursusgeld) verschuldigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.

9.4 Indien blijkt dat de cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus of opleiding. De mogelijkheid van vervanging kan door iuris legal worden uitgesloten.

9.5 In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal iuris legal het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door iuris legal gemaakte kosten.

10. Toepasselijk recht 

10.1 Op de overeenkomst tussen iuris legal en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

© Copyright 2022 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling