Disclaimer

1. Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Deze website is een product van iuris legal. iuris legal accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, door informatie aangeboden op de website, door onvolledigheid op welke manier dan ook of met de onmogelijkheid de website te kunnen raaplegen.

3. iuris legal verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van iuris legal, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan iuris legal, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van iuris legal worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van iuris legal.

5. iuris legal spant zich voor de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

6. iuris legal behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen van de website.

7. iuris legal behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te be├źndigen. Ook is iuris legal niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het be├źndigen van de website.

8. Behoudens deze disclaimer, is iuris legal niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

9. De gebruiker vrijwaart iuris legal, de werknemers van iuris legal, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die onstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling